Discipelschap

Jezus is gekomen om ons leven en overvloed te geven (Johannes 10:10). Om dit leven (wat het Goddelijke, eeuwigdurende leven is) te ontvangen moeten we opnieuw geboren worden. Door opnieuw geboren te worden stappen we in Gods Koninkrijk, en ontvangen we Zijn leven en zegen. We komen vrij van de straf op de zonde, maar ook van de gevolgen van zonde. Vrij van demonische onderdrukking, ziekte, angst, stress, kortom alles wat ons rooft om gelukkig en eeuwig te leven.

Hand. 2:38 en 39 geeft antwoordt op de vraag hoe we opnieuw geboren worden: bekeer u, laat u dopen en ontvang de Heilige Geest. Jezus heeft in Joh. 3:5 gezegd dat we het Koninkrijk van God binnengaan als we geboren worden uit water (doop) en Geest.

Wil je dit nieuwe leven ontvangen? Aarzel niet en neem contact met ons op. Graag trainen we je ook om in dit nieuwe leven te wandelen als gelovige en leerling van Jezus. Zodat je dit leven doorgeeft aan anderen, en groeit in een overwinnend leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontdekken van je identiteit in Christus en Gods plan met jouw leven, en het gebruik maken van de autoriteit die Hij ons gegeven heeft.